Tiêu chuẩn Thép Băng Cán Nguội

                                    THÉP BĂNG CÁN NGUỘI - COLD ROLLED STEEL STRIP


                   

                                               
                                          THÀNH PHẦN HÓA HỌC - CHEMICAL COMPOSITION


       
        
      


                                                      TÍNH CHÂT CƠ LÝ - MECHANICAL PROPERTY