Tiêu chuẩn kỹ thuật của cừ larsen
                                     TÍNH CHẤT CƠ LÝ – MECHANICAL PROPERTY

                                 THÀNH PHẦN HÓA HỌC – CHEMICAL COMPOSITION
Sản phẩm cùng loại